Riolering

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Restant

Wateroverlast Weverstraat

1.800

1.585

215

GRP riolering Reijmerweg

1.518

1.511

7

GRP riolering DS Gewinweg

707

727

-20

Relinen strengen onder N225

64

54

9

GRP riolering Keijenbergseweg Renkum

530

63

467

Raamovereenk.relinen gemeente breed

3

-3

Relinen Utrechtseweg e.o. O'beek

1

-1

Rioolvervanging Brinkweg

12

-12

IBA kasteel D'werth eloctromech.

20

8

12

IBA kasteel D'werth/vm steenf.bouwk

69

48

21

Vervanging persleidingen

6

-6

Totaal

4.708

4.019

689

Wateroverlast Weverstraat
De werkzaamheden in de Weverstraat zijn zo goed als gereed. Op dit moment vinden nog afrondende werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden zijn onder andere het uitvoeren van kleine aanpassingen op verzoek van zowel interne als externe belanghebbenden.

GRP Rioolvervanging Reijmerweg
De oplevering van het totale project heeft eind 2018 plaatsgevonden. Op dit moment worden door de aannemer nog enkele opleverpunten aangepast.

GRP riolering DS Gewinweg
De oplevering van dit project heeft in 2018 plaatsgevonden. De overschrijding is ontstaan door onder andere het uitvoeren van aanvullend onderzoek in verband met kabels en leidingen en tegenvallende grondkwaliteit. Daarnaast waren de kosten voor archeologie en NGE tijdens uitvoering hoger dan geraamd. Hierdoor waren ook meer uren nodig voor directievoering en toezicht.

Relinen strengen onder N225
De werkzaamheden zijn afgerond. We hebben minder kosten hoeven maken, doordat de geraamde 10% onvoorziene kosten niet ingezet hoefde te worden. Daarnaast is directie en toezicht met eigen mensen ingevuld waardoor hier geen kosten voor zijn gemaakt.

Rioolvervanging Keijenbergseweg te Renkum
De aanbesteding van het project heeft 28 maart 2019 plaatsgevonden. De inschrijving van de laagste aannemer is € 120.000 hoger dan het krediet dat hiervoor is aangevraagd. De hogere inschrijving is voornamelijk het gevolg van hogere prijzen te leveren materialen en hogere uurtarieven. Daarnaast is het algehele prijspeil hoger dan verwacht.
De start van de uitvoering staat gepland voor juni 2019 maar is sterk afhankelijk van levertijden van het materiaal. Hierover vindt momenteel afstemming met de aannemer plaats.

Raamovereenkomst relinen gemeentebreed (was Rioolrenovatie Dankmeijerweg te Renkum)

Naar aanleiding van de integrale afweging is besloten (een deel van) de riolering in de Dankmeijerweg te gaan relinen en niet te gaan vervangen. Het relinen van de riolering zal onderdeel gaan uitmaken van een raamovereenkomst waarin meerdere te relinen rioolstrengen binnen de gemeente worden meegenomen. In het vierde kwartaal van 2019 zal de aanbesteding plaats gaan vinden.

Relinen Utrechtseweg e.o. Oosterbeek
Naast een aantal strengen in de Utrechtseweg moeten ook een aantal strengen in de J.J. Talsmalaan aangepakt worden. Op dit moment vindt een integrale afweging plaats om te komen tot de meest doelmatige aanpak. De mogelijkheden, deelreparaties, relinen of vervangen, worden afgewogen.

Rioolvervanging Brinkweg
Op dit moment vindt de voorbereiding plaats voor de rioolvervanging. De aanbesteding en start van de uitvoering staat gepland voor het derde kwartaal van 2019.

IBA kasteel Doorwerth elektromechanisch en bouwkundig
De IBA’s bij kasteel Doorwerth en de steenfabriek zijn opgeleverd. De werkzaamheden zijn hiermee afgerond. De onderschrijding van de kosten is enerzijds het gevolg dat er geen onvoorziene werkzaamheden waren. Anderzijds zijn er geen personele kosten ten behoeve van voorbereiding, directie en toezicht op dit project geboekt waar in de raming wel van uit was gegaan.  

Vervanging persleidingen
De restlevensduur van de persleiding ‘Hotel Wolfheze’ is n.a.v. onderzoek bepaald voor 20+ jaar. Op dit moment staan er geen vervanging op de planning.

ga terug