Nieuwe investeringen

2P. Wegen, straten en pleinen

Herinrichting Wolfhezerweg

Bij de overdracht van de Wolfhezerweg van provincie naar gemeente is afgesproken dat de gemeente zorgt voor de afwaardering en herinrichting van de Wolfhezerweg. De afspraken hierover zijn opgenomen in een samenwerkingsovereenkomst en een overdrachtsovereenkomst tussen gemeente en provincie (december 2017).
Voor de herinrichting heeft de provincie middelen beschikbaar gesteld (€ 1.140.000). Een gedeelte van de Wolfhezerweg wordt nog niet heringericht in afwachting van besluitvorming omtrent de spooronderdoorgang Wolfheze.
We vragen u in te stemmen met een krediet ter hoogte van € 1.210.000 voor de herinrichting van de Wolfhezerweg tot een 30 km weg voor het gedeelte binnen de bebouwde kom.
Deze kredieten dekken uit respectievelijk:

    1. € 910.000 vanuit de bijdrage van de provincie;
    2. € 100.000 ten laste van GRP;
    3. € 200.000 ten laste van MUP - verkeer voor de noodzakelijke verkeersmaatregelen;

De daaruit voortvloeiende financiële gevolgen zijn verwerkt in deze voorjaarsnota.

3C. Organisatie en bedrijfsvoering

ICT

Investeringsplan ICT 2019
Het investeringsplan is geactualiseerd. In onderstaande tabel treft u het geactualiseerd investeringsplan aan. De daarop betrekking hebbende financiële consequenties zijn verantwoord bij product 3C. Organisatie & bedrijfsvoering en worden middels dotatie aan en onttrekking uit de reserve ICT geëgaliseerd.

Investeringsplan ICT 2019 – 2022

Kapitaallasten

Bedragen x € 1000

Investering

Afschr. termijn

Jaar

2019

2020

2021

2022

ICT

21

4

2018

3

6

6

5

ICT

60

4

2019

9

16

16

16

ICT

78

4

2020

0

11

21

20

ICT

100

4

2021

0

0

15

27

ICT

330

4

2022

0

0

0

49

Totaal ICT

589

12

33

58

117

ga terug