Reserves

Reserves

Staat van reserves

Begin stand

Resultaat vorig jaar

Storting

Onttrekking

Eindstand

Bedragen x € 1.000

Weerstandsreserve

1.734

1.734

vrije algemene reserve

7.220

189

44

-1.545

5.908

Resultaat dienstjaar

189

-189

0

Algemene reserve

9.143

0

44

-1.545

7.642

Sociaal Domein

3.718

70

-1.462

2.326

Landschapbasisplan

7

10

17

Airbornactiviteiten

131

-45

86

Reserve algemene uitkering

116

-36

80

Reserve bestemde resultaat

23

-23

0

Reserve ICT

724

93

-304

513

reserve MUP

293

-32

260

Reserve onderhoud gebouwen

1.045

37

-39

1.043

Reserve bedrijven terreinen

1.493

-100

1.393

Reserve onderwijshuisvesting

1.342

-399

943

Reserve wegenonderhoud

385

-327

58

Reserve mfc 3b4

76

-27

49

Reserve herstelkosten sleuven lasgaten

25

25

Reserve vervangen openbare verlichting

892

892

Reserve kap.lasten vastgoed

373

-33

340

Reserve Organisatieontwikkeling

100

-100

0

Bestemmingsreserve

10.742

0

351

-2.607

8.487

Totaal reserves

19.885

0

395

-4.152

16.129

In deze voorjaarsnota zijn een aantal toevoegingen c.q. onttrekkingen aan reserves gedaan. In onderstaande tabel ziet u het herziene verloop (begroot) van de reserves in 2019 na verwerking van de mutaties in deze voorjaarsnota.

Toelichting op de begrote toevoegingen en onttrekkingen (bedragen x € 1.000):

Weerstandsreserve

Per 1-1

1.734

Conform primitieve begroting

0

Per 31-12

1.734

Vrije algemene reserve

2019

2020

2021

Per 1-1

7.220

5.908

4.826

Terugstorting i.r.t. de in 2016 gevormde voorziening vertrekarrangement BOR (NJN 2016)

44

18

Resultaat 2018

189

Onderhoud wegen

-750

-750

Onderhoud groen

-150

-350

Co-financiering

-250

Voorziening voormalig personeel

-395

Prognose resultaat voorjaarsnota 2019

PM

PM

PM

Per 31-12

5.908

4.826

4.826

Sociaal Domein

2018

2019

2020

2021

2022

Per 1-1

6.947

3.718

2.326

2.080

1.950

Mutaties stand voorjaarsnota 2018

-3.198

-1.462

-316

-200

-200

Mutatie najaarsnota 2018

138

70

70

70

70

Mutatie jaarrekening 2018

-169

Per 31-12 incl. najaarsnota 2018

3.718

2.326

2.080

1.950

1.820

Mutatie reserve SD
Op basis van de najaarsnota 2018 verwachtten wij, naast volledige invulling van de taakstelling in 2018, een positief resultaat binnen het sociaal domein van afgerond € 138.000. Uiteindelijk bleek het resultaat van programma 1 van de jaarrekening 2018, voor dotatie aan de reserve SD, te sluiten met een nadeel van afgerond € 31.000. Per saldo betekent dit, dat de dotatie achterwege blijft en dat conform bestendig beleid dit nadeel (voor het laatst) gedekt wordt door een onttrekking uit de reserve SD.

In het raadsvoorstel van de begroting 2019 hebben wij u geïnformeerd, om te komen tot een sluitende begroting 2019,  dat er voor ons geen schotten zijn rondom het Sociaal Domein en dat het Sociaal Domein bijdraagt in de oplossing van het tekort. Dit betekent ook dat de reserve Sociaal domein uiterlijk bij de jaarrekening 2019 geïntegreerd gaat worden in de algemene - en/of weerstandsreserve.
Voor 2019 blijft dit reserve alleen nog in stand ten behoeve van de in deze jaarrekening benoemde risico's (weerstandsreserve: € 250.000 risico jeugd nabetalingen) en de dekking van de lasten uit het investeringsplan SD (totaal 1.898.000). De functie van de reserve als egalisatiereserve zal in 2019 niet meer gehanteerd worden. Indien de reserve in 2019 niet ingezet hoeft te worden voor de benoemde risico's, resteert ultimo 2019 een vrij besteedbaar reserve van € 1.820.000. Bij de jaarrekening 2019 wordt u geïnformeerd op welke wijze het saldo van deze reserve verwerkt zal worden

Landschapsbasisplan

Per 1-1

7

Conform primitieve begroting

0

2F

Storting i.v.m. subsidie

10

Per 31-12

17

Airborne-activiteiten

Per 1-1

131

2L

Airborne activiteiten (intentieverklaring vier Airborne gemeenten) (NJN 2016)

-45

Per 31-12

86

Reserve algemene uitkering

Per 1-1

116

1C

Combinatiefunctie (NJN 2016)

-36

Per 31-12

80

Reserve bestemde resultaat

Per 1-1

23

2L

Vrijval reserve (VJN 19)

-23

Per 31-12

0

Reserve ICT

Per 1-1

724

Vervangingsinvesteringen ICT

-41

Taakstelling ICT (NJN 2017)

-100

Inzet VJN 2019

-152

3C

Mutatie investeringsplan

82

Per 31-12

513

Voor wat betreft de toevoeging van extra onttrekking van € 152.000 wordt verwezen naar de toelichting bij programma Overhead. Voor wat betreft het verloop van de reserve ICT wordt verwezen naar onderstaande tabel. Dit betekent dat er in 2023 nog een vrij besteedbare ruimte is van ongeveer € 443.000.

bedragen x 1.000

begin

mutatie 

eind

2019

724

-212

513

2020

513

2

514

2021

514

-12

502

2022

502

-60

443

Reserve MUP

Per 1-1

293

2E

Planning MUP (VJN 2017)

-32

Per 31-12

260

Reserve onderhoud gebouwen

Per 1-1

1.045

Vrijval t.g.v. gemeentehuis

37

Bestuursopdracht huisvesting gemeentelijke organisatie

-39

Per 31-12

1.043

Reserve bedrijven terreinen

Per 1-1

1.493

2J

Uitgaven bedrijventreinen (VJN 2019)

- 100

Per 31-12

1.393

Reserve onderwijshuisvesting

Per 1-1 n.a.v. jaarstukken 2018

1.342

1B

Aanwending op basis van raadsvoorstel Doorwerth

-399

Per 31-12

943

Reserve wegenonderhoud

Per 1-1

385

5B

Groot onderhoud wegen

-327

Per 31-12

58

Reserve MFC Doelum

Per 1-1

76

Inzet voor incidentele lasten (NJN 2018)

-27

Per 31-12

49

Reserve herstelkosten sleuven en lasgaten

Per 1-1

25

5B

Mutaties

0

Per 31-12

25

Reserve vervangen openbare verlichting

Per 1-1

892

Mutaties

0

Per 31-12

892

Reserve kapitaallasten vastgoed

Per 1-1

373

T.b.v. kapitaallasten concertzaal

-8

T.b.v. kunstgrasveld Wilhelmina sportpark

-25

Per 31-12

340

Reserve organisatieontwikkeling

Per 1-1

100

3C

Onttrekking

-100

Per 31-12

0

VJN = voorjaarsnota; NJN = najaarsnota; prim = primitieve begroting