04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

Binnen dit programma zijn de volgende bijstellingen noodzakelijk:

Bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

4A. Algemene uitkering

-152

4C. Overige algemene dekkingsmiddelen

863

2.265

708

712

725

Per product volgt een toelichting.

Lasten, baten en saldo

Lasten

€ 2.425.307

2,8 %

Baten

€ 59.469.367

68,1 %

ga terug