Vastgoed

Omschrijving

Begroting

Realisatie

Restant

Voorbereiding renovatie gemeentehuis

390

390

Sluitplan gemeentehuis

50

50

Brandweerpost Wolfheze grond

122

122

Brandweerpost Wolfheze bouw

363

363

Brandweerpost Wolfheze install.

204

204

Renovatie gymzaal W.v.Arnhem bouw

218

218

Renovatie gymzaal W.v.Arnhemw instal

93

93

Renovatie sporthal Doorw.bouw

894

894

Renovatie sporthal Doorw.install.

383

21

362

Kunstgrasveld Wilhelmina sportpark

450

448

2

Totaal

3.168

469

2.699

Voorbereiding renovatie gemeentehuis
De verbouwing van de centrale hal en de renovatie van het gemeentehuis gaan voorlopig niet door. Eerst wordt een visie opgesteld om de behoefte te bepalen voor een goede huisvesting, zodat de taken uitgevoerd worden die nodig zijn voor de juiste dienstverlening aan bedrijven en inwoners.

Sluitplan gemeentehuis
Investering sluitplan vervalt. In de financiële bijstelling is het effect op de begroting verwerkt.  

Nieuwbouw Brandweerpost Wolfheze
De brandweerpost te Wolfheze voldoet niet meer aan de huidige eisen en er wordt een nieuwe brandweerpost gebouwd. De aankoop van de grond op het terrein van Pro Persona is gaande. Het perceel valt onder de wet Natuurbescherming. Hierdoor is het gehele proces zeker met een jaar vertraagd. Verdere planvorming omtrent het terrein en het gebouw worden uitgewerkt als de grondaankoop definitief door kan gaan.

Renovatie gymzaal W.van Arnhemweg
In 2019 was de renovatie gymzaal W. van Arnhem gepland. Deze zal pas na afronding renovatie sporthal Doorwerth worden opgepakt.

Renovatie sporthal Doorwerth
De voorbereiding is opgestart en er is een voorlopig ontwerp gemaakt. Op basis van dit voorlopig ontwerp is een eerste globale kostenraming opgesteld. Deze deze ligt boven het aangevraagde budget. Daarna is ook een minimale variant uitgerekend en deze ligt net iets hoger dan het aangevraagde budget. De twee varianten worden verder uitgewerkt in een definitief ontwerp en als een twee trapsraket aanbesteed.

Kunstgrasveld
Uw raad heeft 28 februari 2018 besloten om maximaal € 450.000 beschikbaar te stellen voor realisatie van een kunstgrasveld op het Wilhelminasportpark. Het kunstgrasveld is maart 2019 in gebruik genomen. De financiële afwikkeling volgt nog.

ga terug