01 Samenleving

1A. Renkum voor Elkaar

1A. Renkum voor Elkaar

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Buurtkracht inclusief ontmoetingsbudget

9

9

9

9

Inloopvoorziening

2

2

2

2

2

Innovatiebudget Wmo en jeugd

175

Lidmaatschap mantelzorg

11

11

11

11

11

Renkum voor Elkaar

145

Right to Challenge

50

Saldo van baten en lasten

383

22

22

22

22

Mutatie reserve

Totaal resultaat

383

22

22

22

22

Innovatiebudget Wmo en Jeugd
De subsidieregeling onder het innovatiebudget is in 2019 niet verlengd. Dat betekent een incidentele vrijval van € 175.000 voor 2019 en vanaf 2020 een vrijval van € 200.000 die zal worden meegenomen in de perspectiefnota.

Renkum voor Elkaar
Bij de start van Renkum voor elkaar is rekening gehouden met een financiële marge, bedoeld voor opstartkosten, om in te spelen op actuele vraagstukken en om innovatie mogelijk te maken.
In de afzonderlijke deelcontracten zijn budgetten vastgelegd voor in totaal € 907.000. Het totale beschikbare budget voor de netwerkorganisatie is echter € 1.052.000.  De marge bedraagt dus € 145.000.
In de perspectiefnota is voorgesteld het budget voor Renkum voor elkaar naar beneden bij te stellen met dit bedrag. Tegelijkertijd is een vraag bij Renkum voor Elkaar neergelegd om in 2019 extra inzet te plegen op het onderwerp mantelzorg en vrijwilligersondersteuning.

Right to Challenge
Het budget voor het realiseren van het Right to challenge zal niet worden benut in 2019. Voor de inhoudelijke argumentatie wordt verwezen naar de perspectiefnota.