02 Omgeving

2A. Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet

2A. Ruimtelijke ontwikkeling/Omgevingswet

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Brinkweg

-225

Netto resultaat grondexploitatie

375

Uitbreiding projectmanagement RO

-97

-97

-97

-97

-97

Uitbreiding projectmanagement RO(dekking)

97

97

97

97

97

Saldo van baten en lasten

150

0

0

0

0

Mutatie reserve

Totaal resultaat

150

0

0

0

0

Brinkweg
Vorig jaar december zijn 10 bergingen en 4 carports aan de Brinkweg in Renkum op last van de gemeente gesloopt. De bergingen waren onveilig geworden door verzakkingen van het gebied. De gemeente heeft beloofd te faciliteren bij het herstel van de bergingen en de kosten voor haar rekening te nemen. In de begroting 2019 kon nog geen bedrag hiervoor worden opgenomen, omdat nog niet duidelijk was wat er nodig was.
Nu is het wel duidelijk en is de raming dat € 210.000 nodig is voor de plaatsing van 10 bergingen en 4 carports, met aanvullend grondwerk. Door de aard van de bodem is het nodig deze bergingen te funderen met palen.  In het bedrag zitten ook de kosten voor de tijdelijke bergingen.
Daarnaast is nog aanvullend onderzoek nodig naar de veiligheid van de woningen in de toekomst. Er is € 15.000 opgenomen voor een analyse op basis van alle beschikbare gegevens.
Door de verzakking van het gebied, is op deze locatie ook het riool verzakt en de straat gezakt. De rioolvervanging wordt betaald uit het GRP.

Uitbreiding projectmanagement
Het aantal projecten groeit meer en meer. Daarom is het belangrijk om de aanwezige capaciteit bij projectmanagement uit te breiden.
Deze uitbreiding wordt gedekt door opbrengsten van grondexploitatie en uit de doorbelasting van uren aan particuliere initiatiefnemers. Het gedeelte van de uitbreiding dat niet gedekt wordt uit inkomsten derden wordt gedekt uit het beschikbare KAN-budget.

Netto resultaat grondexploitatie
De gemeente heeft een aantal grondexploitatieprojecten in voorbereiding. Na aftrek van de kosten verwachten we dit jaar een positief resultaat van € 375.000.