02 Omgeving

2P. Wegen, straten en pleinen

2P. Wegen, straten en pleinen

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Formatie BOR

-62

-80

-80

-80

GBI

39

Herinrichting Wolfhezerweg

-910

Herinrichting Wolfhezerweg (bijdrage)

910

Inflatie beheer openbare verlichting

-4

-7

-11

-14

Juridische check aanbesteding openbare verlichting

-20

Onderhoud openbare verlichting

-25

Stroomverbruik openbare verlichting

-15

Verdeling tractie

6

4

3

4

5

Wegenonderhoud

-307

Saldo van baten en lasten

-322

-61

-84

-87

-90

Mutatie reserve

Reserve wegenonderhoud

346

Totaal resultaat

24

-61

-84

-87

-90

GBI
Voor een toelichting wordt verwezen naar product 2O. Groenonderhoud. Hiervoor wordt € 39.000 uit de reserve wegenonderhoud onttrokken.

Herinrichting Wolfhezerweg
Bij het onderdeel 'nieuwe investeringen' wordt nieuwe kredieten voorgesteld m.b.t. de herinrichting van de Wolfhezerweg. Een deel wordt gedekt vanuit een bijdrage vanuit de provincie (€ 910.000), een deel vanuit het GRP en tot slot een deel vanuit het MUP.

Juridische check aanbesteding openbare verlichting
Op dit moment zijn we bezig met de aanbesteding openbare verlichting. Naar aanleiding van de wensen en bedenkingen is er een externe juridische check uitgevoerd op de zekerheidstellingen en het exclusieve gebruiksrecht in de basisovereenkomst. Deze kosten zijn niet begroot en passen niet binnen het reguliere budget.

Onderhoud en stroomverbruik openbare verlichting
Zolang de aanbesteding/ grootschalige vervanging van de openbare verlichting nog niet is gerealiseerd blijven de onderhoudskosten toenemen. Door het verouderde areaal wordt dit jaar een overschrijding verwacht van ca. € 50.000 exclusief eventuele nog noodzakelijke vervangingen. Dit jaarlijks risico verdwijnt wanneer de aanbesteding is afgerond.  De eerste 6 maanden komen nog voor rekening van de gemeente ( € 25.000).
Ook voor wat betreft het stroomverbruik geldt dat zolang de aanbesteding niet gerealiseerd is er extra kosten (€ 30.000) zijn door de verouderde lampen. Dit jaarlijks risico wordt opgeheven zo gauw de aanbesteding is afgerond. De eerste 6 maanden komen nog voor rekening van de gemeente (€ 15.000).

Wegenonderhoud/ reserve wegenonderhoud

  • Begin 2019 bent u op de hoogte gebracht van het uitgestelde onderhoud aan het fietspad Doorwerthseheide. Door afstemming met derden was het niet mogelijk om deze werkzaamheden voor het einde van 2018 te realiseren. De overeenstemming is begin februari bereikt en de onderhoudswerkzaamheden starten in april. Hiervoor wordt het budget dat in 2018 was voorzien, nu uit de reserve onttrokken.
  • Verder is de planning 2019, inclusief het door u extra toegekende budget voor wegenonderhoud van € 750.000, verwerkt.
  • Per saldo wordt er voor de uitvoering van de werkzaamheden in 2019 (€ 307.000) en het GBI (€ 39.000) € 346.000 uit de reserve wegenonderhoud onttrokken.