02 Omgeving

2O. Groenonderhoud

2O. Groenonderhoud

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

GBI

-58

Gevolgen droogte 2018

-75

Verdeling tractie

30

18

17

19

23

Saldo van baten en lasten

-104

18

17

19

23

Mutatie reserve

Totaal resultaat

-104

18

17

19

23

GBI
Het GBI beheersysteem is onmisbaar bij een goede uitvoering van taken en het op orde houden van de beheergegevens. Al geruime tijd werkt dit systeem niet naar behoren en binnen de organisatie ontbreekt de kennis om dit op orde te brengen. Daarom is er voor gekozen om met hulp van een extern bureau het systeem weer op orde te brengen en houden.
Vanuit drie producten wordt een financiële bijdrage geleverd om de benodigde kosten te dekken (budgetneutraal). Deze kosten zijn evenredig verdeeld over de producten 2M Water en Riolering,  2O Groen en 2P Wegen Straten en Pleinen.

Gevolgen droogte 2018
Het extreme droge jaar 2018 heeft op diverse plaatsen gezorgd voor schade aan (heester)beplanting in plantsoenen, parken en begraafplaatsen. Met name de groenblijvende soorten als coniferen, zoals de hagen op de begraafplaatsen en de vakken met rododendrons hebben droogteschade opgelopen.
Een voorzichtige schatting leert dat er gemeentebreed voor circa € 75.000 nodig is om deze schade te herstellen.
Er is ook schade waarneembaar bij bestaande en jonge bomen. Deze lopen dit jaar met fors minder blad uit. Een voorzichtige verwachting is dat deze, bij voldoende regenval in 2019, op termijn weer aantrekken. Eventuele schade aan bestaande en jonge bomen maakt daarom nu geen onderdeel uit van dit bedrag.