03 Organisatie

3A. Dienstverlening

3A. Dienstverlening

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Reisdocumenten

-30

-21

-16

-7

-4

Saldo van baten en lasten

-30

-21

-16

-7

-4

Mutatie reserve

Totaal resultaat

-30

-21

-16

-7

-4

Reisdocumenten
In de jaarrekening 2018 is aangeven dat per abuis de inkomsten voor het gemeentelijk deel van de rijksleges van € 36.000 in de begroting dubbel zijn meegenomen. Dit had een structureel effect. Daarnaast is er een nieuwe prognose gemaakt van aantallen documenten waardoor we voor dit jaar € 30.000 tekort komen. Dit bedrag loopt geleidelijk af tot € 4.500 in 2023. De aantallen zullen geregeld gemonitord worden.