03 Organisatie

3C. Organisatie en bedrijfsvoering

3C. Organisatie en bedrijfsvoering

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Accountant

-20

-20

-20

-20

-20

Advies vennootschapsbelasting (Vpb)

-7

Bijstelling p-budget

-85

CAO verhoging de Connectie berap 2 2018

-70

-70

-66

-68

-74

Centraal p-budget

90

Extra bijdrage de Connectie

-346

-263

-267

-267

-267

Formatie BOR

62

80

80

80

ICT kosten Connectie

-152

Indexering appplicatiebeheer  ICT 3%

-15

-15

-15

-15

-15

Mutaties investeringsplan ICT

81

156

125

40

18

Onderhandelingen CAO Prognose

-244

-517

-580

-580

-580

Verdeling tractie

-13

-13

-11

-10

-12

Verhoging wettelijke aansprakelijkheidsverzekering

-11

-11

-11

-11

-11

Voorziening voormalig personeel

-395

Saldo van baten en lasten

-1.187

-690

-764

-850

-881

Mutatie reserve

ICT kosten Connectie

152

Mutaties investeringsplan ICT

-81

-156

-125

-40

-18

Sluitplan gemeentehuis

-6

-6

-6

-6

-6

Voorziening voormalig personeel

395

Totaal resultaat

-727

-852

-896

-897

-904

Bijstelling p-budget
Dit zijn de meerkosten voor interim-vervanging 2019, waarbij de dekking uit het p-budget niet toereikend is.

Extra bijdrage de Connectie
De eerste bestuursrapportage 2019 van de Connectie vraagt een extra bijdrage van de gemeente Renkum. Dit betreft mutaties door kadercorrecties en door knelpunten binnen de begroting van de Connectie. Deze worden deels gecompenseerd door aanvullende maatregelen binnen de Connectie. Het betreft de volgende mutaties:

2019

2020

2021

2022

2023

Loon- en prijsontwikkeling

54

54

53

53

53

Kadercorrecties, waaronder basisregistraties

88

38

38

38

38

Financieel systeem

 3

47

30

30

30

ICT obv onderzoeken 2018

307

218

218

218

218

Maatregelen binnen Connectie

-105

-93

 -71

-71

-71

Totaal

 346

263

267

267

267

Eind 2018 concludeerden twee verschillende onderzoeken dat er nog veel werk te verzetten is om de basis op orde te krijgen in het ICT-domein. Hierover hebben wij de raad geïnformeerd in een presentatie op 13 februari 2019 en door middel van een raadsbrief d.d. 27 februari 2019. Het is een hele puzzel geweest om de financiële gevolgen van onder andere deze onderzoeksresultaten in te passen in deze bestuursrapportage. Uiteindelijk heeft het overleg tussen de Connectie en de gemeenten Arnhem, Rheden en Renkum geleid tot de hierboven genoemde bijstellingen voor onze gemeente. De bestuursrapportage wordt u voor zienswijze aangeboden voor de raad van juni.
De loon- en prijsontwikkeling komt ten laste van de stelpost voor loon- en prijsstijgingen.

ICT kosten de Connectie
In 2018 is veel capaciteit ingezet op het stabiliseren van de ICT-omgeving en het bevorderen van de informatieveiligheid. Directe aanleiding daarvoor was het onderzoek van de Rekenkamer van de gemeente Arnhem naar privacy en informatieveiligheid. In 2019 zullen de maatregelen die in 2018 zijn doorgevoerd voor de gemeente Arnhem en De Connectie ook bij de gemeente Renkum en gemeente Rheden doorgevoerd moeten worden. Dit om aanzienlijke security risico’s af te wenden en te voldoen aan de wettelijke eisen conform BIG (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten). De kosten voor het doorvoeren van deze maatregelen zijn voor Renkum € 100.000.
Ten aanzien van de Basisregistraties is gebleken dat de inhoud van de registraties niet helemaal op orde is. Dit zijn deels achterstanden die bij de vorming van De Connectie al aanwezig waren en deels achterstanden die daarna zijn ontstaan. Voor de BAG doorlopen we een project waarmee deze achterstanden worden ingelopen. Kosten worden deels door de Connectie en deels door de gemeente gedragen. De kosten voor Renkum bedragen € 52.000.
Voorstel is om deze kosten te dekken uit de reserve ICT.

Loon- en prijsindexering
Voor de loon- en prijsindexering is in de begroting een stelpost opgenomen. Het totaal aan loon- en prijsindexering komt ten laste van deze stelpost (zie 4C) waardoor deze mutaties budgettair neutraal zijn.

Cao verhoging Connectie   
In de bestuursrapportage 2018 / de Begroting 2019 heeft de Connectie een loonstijging doorgevoerd.  Omdat we op dat moment nog vragen hadden bij de berekening van deze stijging, is deze nog niet verwerkt in onze begroting. Eerder zijn de kosten voor fors gestegen pensioenpremies en hogere SV- en ZvW-premies verwerkt. Nu komt daar de CAO stijging van 3,25% over 2018 bovenop. Voor Renkum gaat het om een bedrag van circa € 70.000.

Onderhandelingen CAO Prognose
De CAO onderhandelingen lopen nog, maar hebben nog niet geleid tot een resultaat. De insteek van de VNG is koopkrachtbehoud voor medewerkers. De VNG heeft aangeboden om de salarissen per 1 april 2019 met 2,5% te verhogen. Het voorstel van de bonden ligt hier nog ver vandaan.

Voorziening voormalig personeel
We zijn verplicht om een voorziening in te stellen ter hoogte van de maximale totaalkosten die kunnen ontstaan a.g.v. gemaakte afspraken met voormalige personeelsleden. Deze kosten worden gedekt uit de Vrije algemene reserve.
De werkelijke kosten zullen in de jaarrekening worden verantwoord en ten laste van deze voorziening worden gebracht.

Centraal p-budget
Incidentele vrijval van een budget voor personeelskosten dat in 2019 niet benut zal worden.

Mutaties investeringsplan ICT
Het investeringsplan is geactualiseerd. De daarop betrekking hebbende financiële consequenties worden, conform vigerend beleid, middels dotatie en onttrekking uit de reserve ICT geëgaliseerd.