04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

4A. Algemene uitkering

4A. Algemene uitkering

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Lagere uitkering gemeentefonds

-152

Saldo van baten en lasten

-152

0

0

0

0

Mutatie reserve

Totaal resultaat

-152

0

0

0

0

Lagere uitkering gemeentefonds
Het volume van het gemeentefonds groeit of krimpt mee met de rijksuitgaven. Omdat in de decembercirculaire nog niet bekend was wat de rijksuitgaven over 2018 waren, wordt dit pas verwerkt in de meicirculaire van 2019. Dit heeft dus invloed op het totaalbedrag dat in 2019 uit het gemeentefonds wordt ontvangen. In de najaarsnota van het rijk was er sprake van lagere rijksuitgaven over 2018. Op basis van deze informatie zal de uitkering uit het gemeentefonds naar verwachting met € 152.000 dalen. In de meicirculaire 2019 zal het bedrag pas definitief bekend zijn.