04 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en vpb

4C. Overige algemene dekkingsmiddelen

4C. Overige algemene dekkingsmiddelen

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Aanspraak stelpost loon- en prijsontwikkeling

744

1.117

1.179

1.206

1.224

Dividend BNG

106

Verdeling tractie

-27

-12

-12

-15

-20

Saldo van baten en lasten

823

1.105

1.167

1.191

1.204

Mutatie reserve

0) Inzet reserve onderwijshuisvesting uit 4C

61

1.201

-415

-429

-431

Verschuiving reserve van alg dekkingsmiddel naar producten

-21

-41

-45

-50

-48

Totaal resultaat

863

2.265

708

712

725

Aanspraak stelpost loon- en prijsontwikkeling

Voor loon- en prijsstijgingen zijn de volgende bedragen uit de stelpost gehaald:

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

CAO Prognose

243

515

579

579

579

Jeugdzorg

236

236

236

236

236

Begeleiding zorg & hulpmiddelen

94

94

94

94

94

Connectie

124

124

118

120

127

Brandweer

82

82

82

82

Openbare verlichting

3

7

11

14

Aansprakelijkheidsverzekering

11

11

11

11

11

ODRA

PM

12

12

12

12

ICT

15

15

15

15

15

Tariefstelling ondersteuning thuis

22

22

Bibliotheek

16

16

16

16

16

MFC Doelum

4

4

4

4

4

Overig

1

5

5

5

11

Totaal

744

1.117

1.179

1.206

1.223

Hierdoor komt de stelpost loon- en prijsontwikkeling voor 2019 uit op een negatief bedrag van € 317.500.
In de meicirculaire 2019 wordt nog de loon- en prijsindexatie 2019 toegevoegd voor Jeugd en WMO. Naar verwachting (nog wel een risico) is deze toevoeging groot genoeg om het negatieve bedrag op te lossen. De definitieve uitkomst zal in de raadsbrief over de meicirculaire worden vermeld.

Dividend BNG
BNG Bank heeft een succesvol jaar achter de rug.
De omvang van de nieuw verstrekte langlopende kredieten is in 2018 met € 2,1 miljard gestegen naar € 11,6 miljard. De nettowinst over 2018 bedraagt € 337 miljoen. De bank stelt voor het dividendpercentage te verhogen naar 50% (2017: 37,5%). Voor de gemeente Renkum levert dit een hogere dividend op van € 106.000.

Verschuiving reserve naar producten
Voor een aantal vastgoedobjecten worden de kosten gedekt uit de reserves. In de begroting 2019 is deze dekking bij de algemene dekkingsmiddelen blijven staan terwijl de lasten van de vastgoedobjecten bij diverse producten zijn verschoven als gevolg van de nieuwe programma-/ productindeling. Door deze verschuiving komt de dekking uit de reserve terecht bij de producten waar ook de lasten staan die gedekt worden uit de reserves (budgetneutraal).