01 Samenleving

1I. Maatwerkvoorzieningen Wmo

1I. Maatwerkvoorzieningen Wmo

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Afbouw subsidie doelgroepenvervoer provincie

-31

-67

-100

Begeleiding zorg in natura; incl LVB

-322

-322

-322

-322

-322

Begeleiding zorg in natura; L&P compensatie

-75

-75

-75

-75

-75

Beschermd wonen LVB

134

134

134

134

134

Hulpmiddelen L&P compensatie

-18

-18

-18

-18

-18

Inzet investeringsplan SD

-199

-22

Leerlingenvervoer taxi

50

50

50

50

50

Meerkostenregeling

100

Mutatie volume routevervoer

-67

-66

-67

-67

-69

Mutatie volume vraagafhankelijk vervoer

7

10

10

10

-5

PGB BG

20

20

20

20

20

PGB HHV

55

55

55

55

55

Rolstoelen

31

31

31

31

31

Tariefstelling OT 2018 e.v.

-38

-133

-228

-228

Uitvoeringskosten

60

60

60

60

60

Uitvoeringskosten routevervoer

-3

-2

-2

-2

-2

Uitvoeringskosten vraagafhankelijk vervoer

-24

-2

1

1

1

Woonvoorzieningen

49

49

49

49

49

Saldo van baten en lasten

-203

-138

-238

-369

-419

Mutatie reserve

Totaal resultaat

-203

-138

-238

-369

-419

Doelgroepenvervoer
Heeft betrekking op:

  • Afbouw subsidie doelgroepenvervoer provincie
  • Mutatie volume routevervoer
  • Mutatie volume vraagafhankelijk vervoer
  • Uitvoeringskosten  routevervoer
  • Uitvoeringskosten vraagafhankelijk vervoer

Naast de stijging van het gebruik van AVAN en de daarmee samenhangende vervoerskosten moeten we rekening houden met extra kosten als gevolg van de in voorbereiding zijnde aanbesteding en de afbouw van de Provinciale subsidie van € 133.000 naar € 0 in 2024.

Begeleiding zorg in natura; incl LVB
De overschrijding van dit budget kent een aantal oorzaken: toename ambulantisering vanuit GGZ  en uitstroom vanuit beschermde woonvormen waardoor er sprake is van een groei van de (ernstige) psychiatrische problematiek met benodigde (specialistische) begeleiding.
Daarnaast blijven inwoners langer thuis wonen en hebben begeleiding nodig om dit mogelijk te maken. Dit hangt onder andere samen met het sluiten van de verzorgingshuizen en de hoge drempel naar verpleeghuizen. Ook is sprake van ruim € 66.000 aan facturen van voorgaande jaren.  
In de perspectiefnota geven wij aan actief in te zetten op het ombuigen van specialistische begeleiding naar reguliere begeleidingsvormen en in te zetten op betere casusregie om beter en sneller af te kunnen schalen. Voor dagbesteding verkennen wij de omzetting van lichte dagbesteding naar een algemene voorziening en zetten wij in op de ombuiging van dagbesteding naar activerend werk. Het geraamde tekort voor 2019 en verder is geprognosticeerd op basis van de werkelijke cijfers van 2018. Dit tekort wordt opgevangen door het resultaat op de begrotingsposten: meerkostenregeling, PGB, rolstoelen en woonvoorzieningen en uitvoerings-kosten.

Begeleiding zorg in natura; L&P compensatie
Het loonkostenniveau is gebaseerd op de salaristabellen vanaf januari 2019. L&P kosten worden nog eenmaal apart gecompenseerd in de meicirculaire 2019.

Beschermd wonen LVB
De inzet van beschermde woon- en ondersteuningsvormen voor inwoners met LVB (licht verstandelijke beperking) wordt voornamelijk geboekt op de begrotingspost voor begeleiding. Het voorstel is daarom om de aparte begrotingspost "beschermd wonen LVB" bij begeleiding onder te brengen.

Hulpmiddelen L&P compensatie
Het loonkostenniveau is gebaseerd op de salaristabellen vanaf januari 2019.

Inzet investeringsplan SD
Een gedeelte van het budget investeringsplan SD 2019 was begrotingstechnisch nog niet volledig ingezet. Ten behoeve de taakvelden binnen dit product wordt € 199.000 uit dit budget ingehuurd (zie ook product Transformatie sociaal domein). Er vindt een kleine uitloop van inhuur in 2020 plaats. Deze kosten worden opgevangen binnen het resultaat van dat boekjaar.

Leerlingenvervoer taxi
De uitkomst van de aanbesteding in 2018 liet een verhoogd kostenniveau zien. Nu blijkt het aantal leerlingen waarvoor een beroep wordt gedaan op het leerlingenvervoer én die afhankelijk zijn van het taxivervoer enigszins lager te liggen, dan ten tijde van de aanbesteding.

Meerkostenregeling
De regeling blijft rekenen op onderbenutting van de mogelijkheid tot aanvragen ervan. Dit resulteert erin dat wij voor 2019 € 100.000 af ramen.

PGB HHV en BG
Met ons regionale inkoopsysteem zijn wij in staat om het ZIN-aanbod goed te borgen. Dit is de belangrijkste oorzaak van de terugloop in het aantal verstrekte persoonsgebonden budgetten. Dit is zowel zichtbaar op het gebied van ondersteuning thuis, als op het gebied van begeleiding voor zowel jeugdigen als volwassenen. Wij kunnen daarom structureel € 75.000 af ramen (BG € 20.000 en HHV € 55.000).

Rolstoelen
Gezien de te verwachten uitgaven op deze begrotingspost, kan deze begrotingspost structureel met € 31.000 worden bijgesteld. Per november 2019 is de aanbesteding voor hulpmiddelen afgerond. Deze aanbesteding heeft een prijsverhogend effect. De consequenties kunnen we op dit moment nog niet becijferen.

Tariefstelling OT 2018 e.v.
Ondersteuning Thuis wordt per juni 2019 opnieuw aanbesteed en zal per 1 januari 2020 zijn afgerond. Hierbij wordt gebruik gemaakt van productvereenvoudiging en de transformatie van de huidige producten zodat er een schoonmaakproduct en een combinatieproductie van schoonmaak en begeleiding resteert. De te verwachten tariefontwikkeling daarbij gaat, gezien ontwikkeling in de HV (huishoudelijke verzorging) loonschalen, gepaard met een te verwachten tekort vanaf 2020 van € 38.000,- dat kan oplopen naar  € 228.000,- per 2023. In de perspectiefnota geven wij hierover aan dat wij scherp(er) zullen indiceren om de kosten beheersbaar te houden.

Uitvoeringskosten
Het budget van de uitvoeringskosten is opgebouwd uit een aantal onderdelen: inhuur fluctuerende werkdruk, diensten en vergoedingen, goederen en algemene benodigdheden, onderzoeks- en advieskosten. Gezien de uitgaven op de onderdelen van deze begrotingspost kan dit budget structureel met € 60.000 worden bijgesteld.

Woonvoorzieningen
Gezien de te verwachten uitgaven op deze begrotingspost, kan deze begrotingspost structureel met € 49.000 worden bijgesteld.