01 Samenleving

1C. Sport en bewegen

1C. Sport en bewegen

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Indexering MFC Doelum

-4

-4

-4

-4

-4

Uitstel renovatie sporthal Doorwerth

12

16

-1

-1

-1

Saldo van baten en lasten

7

11

-5

-5

-5

Mutatie reserve

Uitstel renovatie sporthal Doorwerth

-19

-23

-6

-6

-6

Verschuiving reserve van alg dekkingsmiddel naar producten

44

59

58

57

56

Totaal resultaat

32

48

47

46

46

Onderhoud sportparken 2019
In de meerjarige begroting is een jaarlijkse storting van € 40.505 in de voorziening opgenomen om het meerjarig (groot) onderhoud uit te bekostigen. Sinds begin 2018 is er geen meerjarig onderhoudsplan beschikbaar. Dat hoort wel de basis te (gaan) worden om de gemiddelde storting in de voorziening te bepalen. We stellen voor om deze € 40.505 kalenderjaar 2019 te converteren als budget 2019. Geen storting in voorziening (v) en betaling 2019 groot onderhoud kosten (n).