01 Samenleving

1 Transformatie Sociaal Domein

1 Transformatie Sociaal Domein

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Inhuur  integrale veiligheid SD

45

Inzet investeringsplan SD

199

Inzet stelpost jeugdzorg in natura

573

610

647

647

647

Tariefstelling OT 2018 e.v.

38

133

206

206

Vrijval stelpost Wmo

124

55

98

Saldo van baten en lasten

940

703

878

854

854

Mutatie reserve

Totaal resultaat

940

703

878

853

854

Inhuur integrale veiligheid SD/Inzet investeringsplan SD
De laatste tranche van het investeringsplan bedraagt € 1.098.000. Meerjarig was van dit budget al € 642.000 ingezet. Van het resterende budget wordt in 2019 bij deze voorjaarsnota € 244.000 ingezet, zodat er nog een budget resteert van € 212.000. Enkele contracten lopen door tot in 2020. De kosten van deze contracten worden opgevangen binnen het totale resultaat van het boekjaar 2020.

Inzet stelpost jeugdzorg in natura
Deze stelpost is (vooral) gevoed met stijgende Rijksinkomsten in verband met onze voogdijkosten
in eerdere jaren. In de jaarrekening 2018 is een tekort op de jeugdzorg verantwoord. We stellen voor om deze stelpost in te zetten om het budget jeugdzorg in natura te verhogen.

Tariefstelling OT 2018 e.v.
Ten behoeve van de dekking van de lasten van de aangepaste tariefstelling OT wordt de stelpost Wmo ingezet. De aangepaste tariefstelling is verantwoord binnen het product Maatwerkvoor-zieningen Wmo.

Vrijval stelpost Wmo
Met bovenstaand dekkingsvoorstel tariefstelling OT is de stelpost Wmo vanaf 2022 volledig ingezet. De resterende incidentele saldi 2019 - 2021 kunnen vrijvallen ten gunste van het resultaat.