01 Samenleving

1G. Integratie en participatie nieuwkomers

1G. Integratie en participatie nieuwkomers

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Mutaties plan van aanpak asielinstroom inkomsten

-45

12

Mutaties plan van aanpak asielinstroom uitgaven

45

-12

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

Mutatie reserve

Totaal resultaat

0

0

0

0

0

Mutaties plan van aanpak asielinstroom
In 2017 en 2018 zijn de ontvangsten van onder meer het Rijk die nog niet uitgegeven zijn gereserveerd. De lasten volgen veelal in latere kalenderjaren. Dit is reden om het uitgavenbudget bij te stellen en deze te dekken uit de voor 2019 ontvangen middelen.