02 Omgeving

2M. Water en riolering

2M. Water en riolering

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Mutatie voorziening GRP

183

Planning GRP

-183

Verdeling tractie

2

1

1

1

1

Saldo van baten en lasten

2

1

1

1

1

Mutatie reserve

Totaal resultaat

2

1

1

1

1

Planning en mutatie voorziening en GRP
In 2018 is een voordeel op diverse budgetten (activiteiten) ontstaan. Een verklaring hiervoor is in de Jaarrekening 2018 gegeven. Deze activiteiten worden nader opgepakt in 2019. Dit betekent dat, conform de herziene planning, budget uit de voorziening GRP onttrokken wordt, voor:

  • Onderhoud Riool
  • Iba's, o.a. Rosandepolder
  • Verwerken revisies
  • Ontwikkelvisie Heelsumse Beek
  • Publiekscampagnes
  • Klimaatverandering.