02 Omgeving

2H. Energie en klimaat

2H. Energie en klimaat

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Regionale Energie Strategie

-35

Regionale Energie Strategie (I)

35

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

0

Mutatie reserve

Totaal resultaat

0

0

0

0

0

Regionale Energie Strategie

  • Net als elke andere regio in Nederland moet ook de regio Arnhem-Nijmegen, na ondertekening van het klimaatakkoord, de bijdrage aan de nationale doelstelling vastleggen in een regionale energie strategie.
  • De 16 samenwerkende gemeenten, provincie Gelderland, waterschappen en de netbeheerder hebben besloten een regionale werkgroep op te richten. Elke gemeente draagt op basis van inwoneraantal bij. Voor de gemeente Renkum komt dit neer op €16.000 voor 2019. Dit komt ten laste van het budget voor energie en klimaat.
  • Een gemeente ontvangt vervolgens een bijdrage voor de inzet van gemeentelijke medewerkers aan deze organisatie. Tot eind 2019 ontvangen we hiervoor naar verwachting in totaal ca. € 35.000.
  • Dat geeft niet alleen ruimte om de bijdrage aan de regio te dekken, maar ook om zaken te regelen met betrekking tot de huidige werkzaamheden.
  • Naast het schuiven met taken en werkzaamheden, wordt voorgesteld € 19.000 te bestemmen voor tijdelijke urenuitbreiding van de betreffende medewerkers en aanvullende inhuur in te kopen voor diverse taken (zoals de klimaattop en de communicatiecampagne 'Renkum Verduurzaamt Samen' en de cofinanciering van het project 'Wijk van de Toekomst'.
  • Per saldo komt dit neer op gelijk saldo met net zoveel uitgaven als inkomsten.