03 Organisatie

3D. Huisvesting / Gemeentehuis

3D. Huisvesting / Gemeentehuis

Bijstelling 2019

Bijstelling 2020

Bijstelling 2021

Bijstelling 2022

Bijstelling 2023

Bestuursopdracht huisvesting gemeentelijke organisatie

-39

Sluitplan gemeentehuis

6

6

6

6

6

Saldo van baten en lasten

-32

6

6

6

6

Mutatie reserve

Bestuursopdracht huisvesting gemeentelijke organisatie

39

Verschuiving reserve van alg dekkingsmiddel naar producten

-37

-36

-35

-35

-35

Totaal resultaat

-31

-30

-29

-29

-29

Bestuursopdracht huisvesting gemeentelijke organisatie
Voor de huisvesting van de gemeentelijk organisatie (gemeentehuis en gemeentewerf) moet een visie opgesteld worden. Hiervoor wordt extern advies ingewonnen. Het voorstel is deze kosten te dekken uit de reserve gebouwen.